Základní informace k výměnným zahraničním rekreacím - volareza-dovolena

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Základní informace k výměnným zahraničním rekreacím

POBYTY V ZAHRANIČÍ > Výměnné zahraniční rekreace

Zahraniční rekreace jsou zajišťovány v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a jsou určeny pouze pro níže uvedené osoby (oprávněné osoby):

a) voják z povolání s rodinou,
b) občanský zaměstnanec MO a ozbrojených sil s rodinou,
c) bývalý voják, který je poživatelem dávek důchodového pojištění, jež vyplácí MO, s rodinou,
d) nositel osvědčení dle zákona 255/1946 Sb. s manželkou.

Za rodinu vojáka z povolání, občanského zaměstnance MO a ozbrojených sil a bývalého vojáka, který je poživatelem dávek důchodového pojištění, jež vyplácí MO, se považují, žijí-li s ním ve společné domácnosti, jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě vymezené v ustanovení § 11 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K družce se jako k osobě podle věty první přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou ve společné domácnosti  nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena na stejné adrese k trvalému pobytu.

Výměnné zahraniční rekreace (VZR) jsou typem rekreací, které se organizují ve spolupráci se zahraničními armádami na principu reciproční výměny počtu účastníků VZR v armádních rekreačních zařízeních a na kterou byly vydány poukazy. Průvodce VLRZ se nezajišťuje. Garantem programu VZR je zahraniční partner. VZR mají některá specifika, kterými se liší od standardních zahraničních rekreací, pobytů a zájezdů. Například stravování je vždy zajišťováno v rozsahu plné penze včetně nápojů k hlavním jídlům. VZR jsou do jisté míry chápány jako reprezentace AČR v zahraničí. Jejich smyslem je také poznání sociálního zázemí v zahraničních armádách. Zpravidla jsou určeny pro manželské dvojice. Počet osob, který je uveden na poukaze, nelze změnit. Obvykle se vydávají poukazy pro dvě osoby.


Distribuce poukazů na VZR se provádí přímo z ředitelství VLRZ jednotlivým žadatelům z okruhu oprávněných osob cestou příslušného velitele (náčelníka, ředitele) vojenské součásti podle místa služebního (pracovního) zařazení žadatele. O přidělení poukazu lze požádat vyplněním formuláře „Žádost o přidělení poukazu na výměnnou zahraniční rekreaci“ a jeho odesláním na ředitelství VLRZ. Formulář je vpisovatelné pdf, před jeho vyplňováním si ho nejprve uložte do počítače. Přijímají se i žádosti zaslané faxem. Pro přidělení poukazu je rozhodující datum (čas) doručení žádosti na VLRZ. Přidělený poukaz musí být držitelem řádně vyplněn, potvrzen velitelem (náčelníkem, ředitelem) vojenské součásti, který odpovídá za správnost a úplnost uvedených údajů a nejpozději do 10 dnů po přidělení zaslán zpět na ředitelství VLRZ. Poté je držiteli poukazu zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku na VZR (splatnost do dvou měsíců před datem zahájení VZR). V případě čerpání příspěvku z FKSP je faktura zaslána na adresu zaměstnavatele, kterou na poukaze uvedl jeho držitel. Ve lhůtě do sedmi dnů před zahájením rekreace jsou zasílány pokyny na cestu a voucher (poukaz na služby).
 
_______________________________________________________________________________________________________

Veškeré informace Vám rádi podáme na našem dispečinku zahraničních rekreací

_______________________________________________________________________________________________________

 
TUZEMSKÁ NABÍDKA
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky